Klachtenregelement

Volg GBT Opleidingen op   GBT Opleidingen Bedrijfsopleidingen LinkedIn cursussen en trainingen     |   Gemiddeld beoordeeld met een 4,7  GBT Opleidingen Bedrijfsopleidingen Google Review cursussen en trainingen     |    Abonneer je op onze 

         

Klachtenregelement

GBT Opleidingen

Toepassingsgebied

Alle uitingen van ongenoegen over contacten met GBT Opleidingen die niet onmiddellijk door de direct aangesprokene weggenomen kunnen worden.

Doel

Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken, en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

De procedure

  1. De klacht wordt na ontvangst geregistreerd door de klachtencommissie. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt bepaald of deze wordt geregistreerd als algemene klacht of als klacht/opmerking ten aanzien van het vastgestelde proces of product.
  1. Indien de klacht niet op schrift gesteld is, kan worden verzocht dit alsnog te doen.
  1. Binnen 5 werkdagen na binnenkomst van de klacht (brief) wordt een schriftelijke ontvangstbevestiging gestuurd. Hierin wordt aangegeven binnen welke termijn er een antwoord verwacht mag worden. Dit is uiterlijk binnen 4 weken na de ontvangst van de klacht.
  1. Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te behandelen. In de behandeling van de klacht wordt hoor en wederhoor toegepast. Tijdens het onderzoeken van de klacht worden alle partijen gehoord om een zo goed mogelijk beeld van de klacht te krijgen.
  1. De klachtencommissie moet binnen 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, uitspraak doen. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn is afgehandeld, dan wordt de klager hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
  1. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is behandeld, kan de klachtencommissie overwegen of een nieuw intern onderzoek en/of een nieuw aanbod wenselijk is.
    GBT Opleidingen is lid van NRTO en daardoor aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij GBT Opleidingen is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan de Algemene Voorwaarden van GBT Opleidingen en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal. 
  1. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de klager het antwoord heeft ontvangen, waarbij GBT Opleidingen overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden.